Plan gonitw

Plan wyścigów 2013 Warszawa

Regulamin organizatora

Plan wyścigów 2013 Wrocław

Regulamin organizatora

Artykuły

Jarosław Koch - "Towarzystwo Wyscigow Konnych w Plawnie"

Jerzy Budny - "Próba oceny najwartościowszych ogierów pełnej krwi angielskiej w hodowli krajowej w okresie powojennym"

Jarosław Koch - "Historia Stadniny Koni Widzów"

Maria Konarska - "Historia Stadniny Koni w Strzegomiu"

załącznik do artykułu Marii Konarskiej "Historia Stadniny Koni w Strzegomiu" - "Wygrane gonitwy przez konie pełnej krwi angielskiej hodowli SK-Strzegom"

Iwona Chojnowska - "Historia Stadniny Koni Damis w Awajkach"

Zdjęcia do artykułu I. Chojnowskiej: 

Andrzej Zieliński - "Pasja dodaje skrzydeł"

Wykaz ogierów dopuszczonych do stanówki w rasie
pełna krew angielska w sezonie 2013

Ogiery stacjonujące w SK Kozienice

Przepisy i rozporządzenia

Ustawa o organizacja hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich 2009 

Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt 

Rozporządzenia w sprawie opłat za udzielanie zezwoleń i licencji 

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego 

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla toru wyścigowego 

Regulamin nadawania uprawnień do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego 

Regulamin nadawania uprawnień do trenowania koni galopem albo kłusem, dosiadania koni oraz do powożenia koni 

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt 

Minimalne warunki utrzymania zwierząt 

Szczegółowe warunki i sposoby transportu zwierząt 

Wymagania weterynaryjne przy przywozie i przemieszczaniu koniowatych 

Kwalifikacje kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatego, wydaniem i doręczeniem paszportu koniowatego lub jego duplikatu oraz z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat związanych z identyfikacją i rejestracją konia, wydaniem i doręczeniem paszportu konia lub jego duplikatu i opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich