Dz.U.01.90.1008

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 23 sierpnia 2001 r.
w sprawie wysokości opłat uiszczanych na rzecz Polskiego Klubu Wyścigów Konnych za wydanie zezwolenia na organizowanie wyścigów konnych, za udzielenie zezwolenia na kierowanie stajnią wyścigową i licencji na trenowanie koni oraz dosiadanie (powożenie) koni, a także pełnienie funkcji sędziego wyścigowego oraz za rejestrację barw wyścigowych i zgłoszenie konia do wyścigów.

(Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2001 r.)

Na podstawie art. 11 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się opłaty za:
1) udzielenie zezwolenia na kierowanie stajnią wyścigową,
2) udzielenie licencji na trenowanie koni,
3) udzielenie licencji na dosiadanie (powożenie) koni,
4) udzielenie licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego,
5) rejestrację barw wyścigowych,
6) zgłoszenie konia do wyścigów,
7) wydanie zezwolenia na organizowanie wyścigów konnych.
2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r.

ZAŁĄCZNIK

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA KIEROWANIE STAJNIĄ WYŚCIGOWĄ, UDZIELENIE LICENCJI NA TRENOWANIE KONI, DOSIADANIE (POWOŻENIE) KONI, PEŁNIENIE FUNKCJI SĘDZIEGO WYŚCIGOWEGO, REJESTRACJĘ BARW WYŚCIGOWYCH, ZGŁOSZENIE KONIA DO WYŚCIGÓW, WYDANIE ZEZWOLENIA NA ORGANIZOWANIE WYŚCIGÓW KONNYCH

Lp.

Rodzaje opłat Opłata w zł
1 2 3
1 Udzielenie zezwolenia na kierowanie stajnią wyścigową 300
2 Udzielenie licencji na trenowanie koni 300
3 Udzielenie licencji na dosiadanie (powożenie) koni 100
4 Udzielenie licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego 50
5 Rejestracja barw wyścigowych
rejestracja barw wyścigowych na kolejny rok
100
70
6 Zgłoszenie konia do wyścigów 100
7 Wydanie zezwolenia na organizowanie wyścigów konnych - w zależności od planowanej liczby gonitw w ciągu roku na danym torze wyścigowym:  
  do 8 gonitw

od 9 do 16 gonitw

od 17 do 35 gonitw

od 36 do 45 gonitw

od 46 do 80 gonitw

od 81 do 120 gonitw

od 121 do 160 gonitw

od 161 do 240 gonitw

od 241 do 450 gonitw

od 451 do 770 gonitw

powyżej 770 gonitw

3.600

7.000

13.500

20.000

32.000

46.500

60.000

90.000

120.000

160.000

240.000