konie-folbluty

Przepisy i rozporządzenia


Ustawa o organizacja hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich 2009

Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Rozporządzenia w sprawie opłat za udzielanie zezwoleń i licencji

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla toru wyścigowego

Regulamin nadawania uprawnień do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego

Regulamin nadawania uprawnień do trenowania koni galopem albo kłusem, dosiadania koni oraz do powożenia koni

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt

Minimalne warunki utrzymania zwierząt

Szczegółowe warunki i sposoby transportu zwierząt

Wymagania weterynaryjne przy przywozie i przemieszczaniu koniowatych

Kwalifikacje kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatego, wydaniem i doręczeniem paszportu koniowatego lub jego duplikatu oraz z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat związanych z identyfikacją i rejestracją konia, wydaniem i doręczeniem paszportu konia lub jego duplikatu i opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich